REGULAMIN WPŁAT I DAROWIZN

REGULAMIN PŁATNOŚCI ZA POŚREDNICTWEM SERWISU TPAY.COM

& 1
Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania wpłat przez Darczyńców na rzecz programu DAMA Z PATELNIĄ określanego jako rozbudowa zabytkowego obiektu na pracownie kształcenia zawodowego Zgromadzenia Sióstr Niepokalanego Poczęcia NMP w Nowym Sączu za pośrednictwem Serwisu TPAY.COM

& 2
Definicje

Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:

   1. Odbiorca płatności – Zgromadzenie Sióstr Niepokalanego Poczęcia NMP Dom Generalny 96-516 Szymanów, ul. Szkolna 2, NIP: 8371543070, REGON: 146416240, Organizacja Kościoła Katolickiego NON PROFIT.
   2. Odbiorca szczegółowy – Zgromadzenie Sióstr Niepokalanego Poczęcia NMP w Nowym Sączu, Projekt DAMA Z PATELNIĄ
   3. Darczyńca/Płatnik/Użytkownik – osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która dokonuje darowizny na rzecz Odbiorcy płatności.
   4. Operator płatności – TPAY.COM – System płatności Tpay.com należy do spółki, Krajowy Integrator Płatności S.A. ul. Św. Marcin 73/6, 61-808 Poznań , NIP: 7773061579, REGON: 300878437, KRS: 0000412357 Kapitał zakładowy: 5.494.980 PLN wpłacony w całości.
   5. Serwis internetowy – serwis TPAY.COM pośredniczący w przekazywaniu darowizny pomiędzy Odbiorcą płatności a Darczyńcą.
   6. Płatność – dokonywana przez Darczyńcę indywidualna darowizna na rzecz Odbiorcy płatności z wykorzystaniem Serwisu.

& 3

   1. Podmiotem świadczącym usługę płatniczą, zwaną dalej w niniejszym regulaminie „Usługą TPAY” na rzecz Użytkowników jest Operator płatności. Operator płatności realizując Usługę TPAY występuje jako dostawca usług płatniczych w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2017 r. o Usługach płatniczych. (Dz.U. 2016.1572 t.j.). Wszystkie transakcje przeprowadzane są podczas połączenia szyfrowanego najwyższej jakości certyfikatem wystawionym przez PCC CERTUM. Spółka KIP S.A. spełnia szereg rygorystycznych wymogów związanych z bezpieczeństwem finansowym, operacyjnym i prawnym. Jako pełnoprawna instytucja finansowa jest ściśle nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego świadcząc usługi w charakterze Krajowej Instytucji Płatniczej.
   2. Każda wpłata dokonana przez Darczyńcę stanowi darowiznę na cel modernizację i przebudowę zabytkowego budynku na pracownie kształcenia zawodowego – Program „DAMA Z PATELNIĄ”.
   3. Darczyńca przekazuje darowiznę w formie cegiełek o wartości 20zł, 50zł, 100zł, 150zł, 200zł, 250zł, 500zł, 1000zł, 2000 zł lub w dowolnej określonej przez siebie kwocie.
   4. Wpłaty przekazywane za pośrednictwem TPAY.COM będą przekazywane na rachunki bankowe AliorBank, nr konta: 98 2490 0005 0000 4600 3515 2335) BIC/SWIFT: ALBPPLPW, IBAN: PL

& 4
Zwroty i reklamacje

   1 .Odbiorca płatności nie przewiduje zwrotu wpłaconych środków ani reklamacji.
   2. Użytkownik może złożyć reklamację, jeśli wpłaty, o których mowa w Regulaminie płatności w & 3 ust. 3 nie zostały zrealizowane lub są realizowane niezgodnie z jego postanowieniami. Reklamacje można złożyć w formie:
     1. pisemnej- osobiście w Zgromadzeniu Sióstr Niepokalanego Poczęcia NMP w Nowym Sączu, ul. Poniatowskiego 7, 33-300 Nowy Sącz, lub przesyłką pocztową art. 3 punkt 21 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo Pocztowe (Dz. U. poz 1529 z późn. zm) na podany w niniejszym punkcie adres ,
     2. ustnej- telefonicznie na nr +48 18 442 04 04, 443 83 47
     3. elektronicznej – w formie wiadomości e-mail przesłanej na adres e-mail: ekonomka@niepokalanki.pl

& 5

   1. Niniejszy Regulamin jest udostępniony w siedzibie Zgromadzenie Sióstr Niepokalanego Poczęcia NMP Dom Generalny 96-516 Szymanów, ul. Szkolna 2, w domu Zgromadzenia Sióstr Niepokalanego Poczęcia NMP w Nowym Sączu, 33-300 Nowy Sącz, ul. Poniatowskiego 7 oraz na stronie internetowej www.szkola.bialyklasztor.pl/kontakt

    2. W zakresie nieregulowanym niniejszym Regulaminem zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

Nasza lokalizacja

Nasza lokalizacja

33-300 Nowy Sącz,
ul. Poniatowskiego 7

Telefony

Telefony

(018) 442-04-04,
(018) 443-83-47

Adres e-mail

Adres e-mail

Nasze konta bankowe

Nasze konta bankowe

Nazwa rachunku:
ZSG Sióstr Niepokalanek w Nowym Sączu
BS – Nowy Sącz
Nr rachunku: 77 88110006 0000 0043 5828 0001

Nazwa rachunku:
TGH Sióstr Niepokalanek w Nowym Sączu
BS – Nowy Sącz
Nr rachunku: 17 88110006 0000 0000 0127 0001

Podziel się!

Używamy plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość korzystania z naszej strony. Zgadzając się, zgadzasz się na użycie plików cookie zgodnie z naszą polityką plików cookie.